รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางใจแก้ว นาคขำ ครู คศ.3 และนายสุรพล จันทร์ศรี นางชยาภา จันละมุด ได้มาแนะแนวการศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปางยาง ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปางยาง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นางใจแก้ว นาคขำ
ครู คศ.3
รร.ท่าด้วงพิทยาคม
26 กุมภาพันธ์ 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้