รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วิทยาลัยเทคนิควิเชียรบุรีมาตรวจเช็คซ่อมอากาเบื้องต้นของโครงการ DLTV Rservice ระบบ ฏสธฮ โรงเรียนบ้านพรหมยาม
ผดุงวิทย์ ดิษฐเจริญ
ครู
วิทยาลัยเทคนิควิเชียรบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านพรหมยามขอขอบคุณ นักศึกษาและคณะอาจารย์ที่มาตรวจเช็คระบบ DLTV ให้กับโรงเรียนบ้านพรหมยามเป็นอย่างยิ่ง
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้