รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางอุดม ลีศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวพนิดา แสนมี พยาบาลวิชาชีพ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ได้ออกตรวจสุขภาพประจำปี 2563 - ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-ป.4 - เจาะเลือดคัดกรองโรคโลหิตจางนักเรียน ป.1-ป.6 จำนวน 6 คน พบผิดปกติ 1 คน - ให้วัคซีน HPV ในนักเรียนหญิง ป.6 จำนวน 3 คน พร้อมให้ยาพารา 500 mg. แก้ปวดคนละ 1 เม็ด ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ
นางอุดม ลีศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.เนินเสรี
29 ตุลาคม 2563
ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางอุดม ลีศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวพนิดา แสนมี พยาบาลวิชาชีพ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ที่ได้ออกตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ,ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-ป.4 ,เจาะเลือดคัดกรองโรคโลหิตจางนักเรียน ป.1-ป.6, ให้วัคซีน HPV ในนักเรียนหญิง ป.6 จำนวน 3 คน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
29 ตุลาคม 2563

ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้