รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ทางโรงเรียนให้การต้อนรับคณะทำงานเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ได้จัดเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง
นางคนึง คุ้มตระกูล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สฟป.พช.3
21 กรกฎาคม 2563
ทางโรงเรียนบ้านเกาะแก้วขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาให้คำแนะนำต่างๆเป็นอย่างดี
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้