รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางพัชรินทร์ บรรณทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ออกมาให้บริการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ให้เด็กนักเรียน ชั้น อ.1-ป.6 จำนวน 53 คน ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้
นางพัชรินทร์ บรรณทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
รพ.สต.ซับบอน
27 มกราคม 2563
ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางพัชรินทร์ บรรณทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ซับบอน และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจฟันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
7 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้