รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมทรัพย์ ออกให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
นางสุวรรณา พรหมรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.บ้านรวมทรัพย์
4 ธันวาคม 2562
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นางยุภาพร ภูบ้านหม้อ
ครู
13 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้