รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบานหนองชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก นางปริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.3 ผลจากการนิเทศฯ พบว่า ในการทำแบบทดสอบรายวิชาการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนหญิงมีความใส่ใจ ตั้งใจ ในการทำข้อสอบได้ดี คณะกรรมการคุมสอบมาจากต่างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ไม่มีบกพร่อง ให้ความรักและเมตตา เป็นกันเองกับนักเรียน อธิบายชี้แจงให้นักเรียนฟังอย่างชัดเจนดี
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
14 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณ การนิเทศฯ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมคำแนะนำ จาก นางปริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.3 โดยมีการคุมสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้