รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลบึงสามพันได้ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมทันตสุขศึกษา ในกลุ่มเด็กอายุ 3-12 ปี โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร เข้ารับบริการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทั้งสิ้น 80 คน (ชั้น อ.1 - ป.6)
ทพญ.สรียา รุ่งจำรัส
ทันตแพทย์หญิง
โรงพยาบาลบึงสามพัน
6 ธันวาคม 2562
รับทราบและขอขอบคุณครับ
นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มีนาคม 2563

รับทราบ
นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้