รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายปริญญา ม่วงทอง นักวิชาการสาธารณสุข และทีมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองในวันเปิดภาคเรียนประจำปี 2563 และพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid -19 ให้แก่นักเรียน ขอขอบุคุณบุคลากรโรงเรียนบ้านลำตะคร้อทุกท่านที่ให้การต้อนรับและร่มมือเป็นอย่างดี
นายปริญญา ม่วงทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.เนินเสรี
1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ได้รับการตรวจเยี่ยม จากนายปริญญา ม่วงทอง นักวิชาการสาธารณสุข และทีมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองในวันเปิดภาคเรียนประจำปี 2563 และพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid -19 ให้แก่นักเรียน ขอขอบุคุณที่ให้ความรู้กับนักเรียนซึ่งได้ประโยชน์กับทางโรงเรียนอย่างยิ่ง
นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 2563

โรงเรียนได้รับความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ได้นำไปปฏิบัติต่อไป
นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้