รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นางวรกร รัตนพลแสน พยาบาลวิชาชีพชนาณการ พร้อมด้วย นางสาวกฤษฎารัชญ์ ภุชงค์ นักวิชาชีพสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจวัดสายตา ให้นักเรียน่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลสุขภาพตนเอง
นางวรกร รัตนพลแสน
บยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด
13 สิงหาคม 2563
ขอขอบคุณนางวรกร รัตนพลแสน พยาบาลวิชาชีพชนาณการ พร้อมด้วย นางสาวกฤษฎารัชญ์ ภุชงค์ นักวิชาชีพสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดที่ได้มารวจสุขภาพนักเรียน ตรวจวัดสายตาและให้คามรู้แก่นักเรียน่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สิงหาคม 2563

ทราบ
นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สิงหาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้