รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสาวมณีวรรณ ปลัดท้วม ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ อ.หนองไผ่ เข้าตรวจสอบนมโรงเรียน เห็นว่าจัดเก็บและให้เด็กนักเรียนดื่มถูกต้องตามโครงการ
นางสาวมณีวรรณ ปลัดท้วม
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สหกรณ์โคนม
9 กรกฎาคม 2563
รับทราบ
นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
19 ตุลาคม 2563

รับรอง
นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้