รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสาวสุพัตรา ปิ่นแก้ว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บึงกระจับ ได้ออกให้บริการวัคซีน มะเร็งปากมดลูก(HPV) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียน ขอบคุณครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นางสาวสุพัตรา ปิ่นแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกระจับ
22 พฤศจิกายน 2562
ทราบ
นางธรรม์ญภรณ์ อุทำกา
ครู
4 กุมภาพันธ์ 2563

ทราบ
นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้