รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสาวอุไรลักษณ์ แดนนาเพียง ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเงินปัจจัยนักเรียนยากจน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคระครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นางสาวอุไรลักษณ์ แดนนาเพียง
ครูโรงเรียนบ้านฟุบสะแก
โรงเรียนบ้านฟุบสะแก
17 กุมภาพันธ์ 2563
รับทราบ
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้