รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ได้ออกมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและตรวจฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 พบมีนักเรียนฟันแท้ผุเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ให้มีการเพื่อรับการรักษาแบบเร่งด่วนแก่เด็กที่ฟันผุ ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองย่างทอย ขออขบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
นางสาววรรณา กรวยทอง
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองย่างทอย
13 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ได้ออกมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและตรวจฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้