รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นายนพเก้า ทองสุวรรณ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ่อรัง ได้มาอบรมให้ความรู้ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ขับเคลื่อนวาระ "บ่อรังเมือง สะอาด" ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในโครงการนี้
นายสายัณต์ บุญนิล
ผอ.กองการศึกษา อบต.บ่อรัง
อบต.บ่อรัง
21 พฤศจิกายน 2562
ขอขอบคุณ อบต.บ่อรังที่มาให้ความรู้ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ขับเคลื่อนวาระ "บ่อรังเมือง สะอาด" ในครั้งนี้ ค่ะ
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้