รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางกัญจนา มีศรี ศึกษานิเทศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปากตกผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมครูผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน จึงได้เปิดเรียน มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกชั้น ได้ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน และต่อเติมให้สวยงามได้เข้านิเทศ เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นปฐมวัย นักเรียนมีพัฒนาการตามวัย ห้องเรียนชั้นอนุบาลจัดได้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย มีสื่อการสอน วางเป็นระเบียบ ขอชื่นชมคุณครูที่จัดบรรยากาศการเรียนให้เด็กอนุบาลได้เรียนตามวัย พัฒนาการที่ดี ข้อเสนอเเนะเพิ่มเติมเรื่องการจัดสื่อการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาเเละระดับชั้นมัธยมศึกษา และการแสดงผลงานนักเรียนไว้ในชั้นเรียน การตกเเต่งชั้นเรียนให้บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนเว็บไซต์ ของโรงเรียนเพื่อเสนอข่าวสารต่อสาธารณะชนให้เป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในนิเทศฯในครั้งนี้
นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2 พฤศจิกายน 2563
ทราบ -จะนำข้อเสนอเเนะถือปฏิบัติให้่กิดผลดียิ่งขึ้นต่อไป
นางสายบัว สอาดพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2563

รับทราบ และจะนำข้อเสนอเเนวไปปฎิบัติตามคำแนะนำ
นางสายบัว สอาดพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้