รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข ได้มาออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียนชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก ขอขอบคุณคณะครูที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นายบดินทร์ ตั้งตระกูล
ทันตแพทย์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
13 กุมภาพันธ์ 2563
ข้าพเจ้าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข ที่ได้มาออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียนชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้านางสาววิภาพร ซาทอง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้