รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ทางที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กของตำบลบ้านโภชน์
นางสาวอรพรรณ แก้วก้อน
-
ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่
1 กรกฎาคม 2563
รับทราบ
นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
19 ตุลาคม 2563

รับรอง
นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้