รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสะแก
นางสาวหยาดเพชร สักแข็ง
ครูแนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
14 ตุลาคม 2563
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ที่ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสะแก
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้