รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
รตท.สมยา คำยุก ได้ออกทำการสุ่มตรวจนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.ุ6 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โดยทำการตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะตามโครงการตำรวจ D.A.R.E ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในนักเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้พบนาวสาววรรณี เกยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ เพือ่สอบถามสภาพต่างๆ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
รตท.สมยา คำยุก
รอง สว(ป.)สภ.พุเตย
รตท.สมยา คำยุก
25 กุมภาพันธ์ 2563
รับทราบ
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้