รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ได้มานิเทศการสอน ของ ครู D.A.R.E ชั้น ป.5 เรื่อง อันตรายที่เกิดจากสิ่งเสพติด โดยให้นักเรียนได้ศึกษาถึงพิษภัยที่เกิดจากสิ่งเสพติด (บุหรี่ /เหล้า)
นายบุญยืน สุขศรี
ผบ. หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ
สภ.ศรีเทพ
4 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณ ดต.บุญยืน สุขศรี ที่มาให้ความรู้กับนักเรียน ชั้น ป.5 ทุกคน
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้