รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายจุล พุทธา ได้มาประสานงานเรื่องการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในนักเรียน และโรคอุบัติใหม่ ไม่อุบัติซ้ำ(โคโรน่าไวรัส 2019)ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ หมายเหตุ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ 1)การจัดบอร์ดป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส 2019 2)ก้าวท้าใจ 3) ส.ศ.3
นายจุล พุทธา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ยางงาม
7 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบคุณที่มาให้บริการกับนักเรียน ร่วมให้คำแนะนำในการดูแลอนามัยนักเรียน
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2563

ทราบ แจ้งคณะครูนำสู่การปฏิบัติ
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้