รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2559 - 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พบว่า 1. ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านบวนการบริหารและจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดประสบการณ์ที่ดี คุณภาพเด็กมีการพัฒนาการที่ดี 2.ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ร่าเริงแจ่มใส จิตอาสา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจสอน 3. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐานมีวิสัยทัศน์ และร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
15 มกราคม 2563
ขอขอบคุณ สำนักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2559 - 2563 ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานจากการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา 1. ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านบวนการบริหารและจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดประสบการณ์ที่ดี คุณภาพเด็กมีการพัฒนาการที่ดี 2.ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ร่าเริงแจ่มใส จิตอาสา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจสอน 3. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐานมีวิสัยทัศน์ และร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้