รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า ด.ต.ธีระชาติ ขัตติยะ ครูตำรวจ D.A.R.E. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานที่ตำรวจภูธรหนองไผ่ ได้มาแบ่งปันความรู้เรื่องการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านคลองกะโบน นักเรียนให้ความร่วมมือสนใจเนื้อหาดีพอสมควร
ด.ต.ธีระชาติ ขัตติยะ
ผบ.หมู่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองไผ่
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองไผ่
4 สิงหาคม 2563
รับทราบการตรวตเยี่ยม ของด.ต.ธีระชาติ ขัตติยะ ครูตำรวจ D.A.R.E.
นางสาวเนตรนภา มะนู
ครูผู้ช่วย
23 กันยายน 2563

รับทราบการตรวตเยี่ยม ของด.ต.ธีระชาติ ขัตติยะ ครูตำรวจ D.A.R.E.
นางแวววิมล เพ็งสุขผ่อง
ครูธุรการ
23 กันยายน 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้