รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าดร.อิทธินันท์ยายอดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวัรัญ ภาโส ได้มานิเทศหนุนเสริมโครงการครูรักษ์ถิ่นของ กสศ ที่โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง ติดตามการดำเนินการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพบว่า โรงเรียนบเานเฉลียงทองได้รับงบประมาณ PLC จำนวน 20,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามข้อความที่กำหนดบางส่วนซึ่งทำให้ครูเข้าใจกระบวนการ PLC เพิ่มมากขึ้นส่วนกิจกรรมที่กำลังดำเนินการก็ขอให้ดำเนินการโดยส่งผลต่อนักเรียนเป็นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับงบประมาณป้องกันโรค COVID จากโครงการ กสศ จำนวน 4,650 บาท โรงเรียนได้ดำเนินการตามที่ กสศ กำหนดจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาสุขภาพ การติดตามของจิตอาสาซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการถูกต้องเหมาะสมกับบริบท ผลจากการดำเนินการปรากฎว่าผู้บริหารและคณะครูมีความเข้าใจในกระบวนการ PLC มากขึ้นส่งผลให้นักเรยนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพดีขึ้น ขอชื่นชมคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการจัดการเรียนรู้และกระบวนการ PLC ได้เป็นอย่างดีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี
ดร.อิทธินันท์ ยายอด ว่าที่ร้อยตรีวิรัญ ภาโส
คณะนิเทศก์ ติดตาม กสศ
กสศ
8 กันยายน 2563
หลังจากคณะนิเทศก์กำกับติดตาม โครการครูรักษ์ถิ่นเข้านิเทศ ติดตาม ทางคณะครูได้ดำเนินการตามคำแนะนำและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณคณะนิเทศก์ที่ได้เข้าให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการดำเนินงานตามแบบที่ กสศกำหนด
นายพีรวิชญ์ มหายศ
ครูผู้ช่วย
9 กันยายน 2563

ทราบ ขอบคุณคณะนิเทศก์และคณะครู
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้