รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้คณะเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.เกาะเเก้วได้ออกมาตรวจสุขภาพช่องปากเเละตรวจฟัน พร้อมทั้งเคลือบฟลูออไรด์ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาคลังตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 69 คน การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดีขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
นางพัชรินทร์ คำหน้า
ผอ.รพ.สต. เกาะเเก้ว
รพ.สต. เกาะเเก้ว
16 ธันวาคม 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้