รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี สบอ.1 (สาขาสระบุรี) ได้นำเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าที่ รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์ จำนวน 5 นาย เด็กๆให้ความสนจในเนื้อหาที่บรรยายเป็นอย่่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้เวลากับทางสถานีควบคุมไฟป่า มา ณโอกาสนี้ครับ
นายทวีศักดิ์ โสช้าง
หัวหน้าชุดประชาสัมพันธ์สถานีไฟป่าลพบุรี
สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี สบอ.1 (สาขาสระบุรี)
20 พฤศจิกายน 2562
ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี สบอ.1 (สาขาสระบุรี) ที่ได้นำเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าที่ รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้