รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์ ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง) พร้อมด้วยสมาชิก สภอ.ศรีเทพ ร่วมปฏิบัติงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
นายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์
ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง)
อำเภอศรีเทพ
24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณ นายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์ ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง) อำเภอศรีเทพ ที่เข้ามาดูแลการปฏิบัติงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้