รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เจ้าหน้าที่ทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้มาทำการตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านลำนารวย ในโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใสหัวใจเบิกบาน ณ ห้องเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านลำนารวย
ทพ.กฤตธี บัญชามณีโรจน์
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
24 มกราคม 2563
ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563

ข้าพเจ้านางสุวรรณ์ ทำคาม รับทราบการตรวจเยี่ยม
นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้