รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางชุตินันท์ พกานวน ได้มาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการทางโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ได้ให้คำแนะนำและต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ ที่ให้คำแนะนำและต้อนรับเป็นอย่างดี
นางชุตินันท์ พกานวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
13 กุมภาพันธ์ 2563
รับทราบ
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้