รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
รพ.สต.นาสนุ่นออกมาให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน โดยวัดอุณหภูมิทั้งหมดปกติ ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและบริการอย่างดี
ชุติมณฑน์ รอดนิล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รพ.สต.นาสนุ่น
6 มกราคม 2564
โรงเรียนบ้านจัดสรร ได้ให้การต้อนรับในการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านจัดสรร ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.นาสนุ่น
นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 มกราคม 2564

เรียบร้อยดี
นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้