รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายธวัชชัย รัตนวงศ์ ได้เข้ามาติดต่อประสานงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของเด็ก 14 ปี แต่เนื่องด้วยโรงเรียนไม่มีเด็กนักเรียน ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ โรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นายธวัชชัย รัตนวงศ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอศรีเทพ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
21 ธันวาคม 2563
ในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
นางสาวเบญจมาศ เจียมศักดิ์
ครูผู้ช่วย
27 มกราคม 2564

ทราบ เรียบร้อยดี
นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้