รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายสุรพงศ์ อุปการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานไฟป่าและประสานงานขอความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นการรณรงค์ และเป็นการต่อยอดในการให้ความรู้และการศึกษาของโรงเรียน ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นายสุรพงศ์ อุปการ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า ตะเบาะ-หัวยใหญ๋
15 กรกฎาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้