รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสาววรรณภา กรวยทอง เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข พร้อมทีมงาน ร.พ.สต. หนองย่างทอย ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ถึง ป.6 ได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์ ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นางสาววรรณภา กรวยทอง
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
ร.พ.สต. หนองย่างทอย
20 มกราคม 2563
ข้าพเจ้า นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล รก.ผอ. โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา ต้องขอขอบพระคุณทางทีมงาน ร.พ.สต. หนองย่างทอย เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา
นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล
ครู
20 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้