รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ให้กับคณะครูและ อสม. ม.9 บ้านหนองสะแก และมีการให้แนววทางในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นายคำพอง โสพิมพา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ่อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง
30 มิถุนายน 2563
ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563

ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกเป็นอย่างยิ่ง
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้