รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายณัฐพงศ์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ออกให้บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียน ชั้นป. 1 ให้วัคซีน BGC,HB,dt,OPV/IPV,MMR/MR,JE ชั้น ป. 5 และ ชั้น ป.6 ให้วัคซีน dt
นายณัฐพงศ์ ชาติมนตรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม
14 กันยายน 2563
ขอขอบนายณัฐพงศ์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ออกให้บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียน ชั้นป. 1 ให้วัคซีน BGC,HB,dt,OPV/IPV,MMR/MR,JE ชั้น ป. 5 และ ชั้น ป.6 ให้วัคซีน dt ขอขอบคุณค่ะ
นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้