รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 จาก นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ และนายปัณณธร บัวอุบบล ศึกษานิเทศก์ประจำ สพป.พช.3 ผลจากทีได้รับจากการนิเทศ ติดตาม ปรากฏว่า โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม ตามมาตรฐาน ที่กำหนด ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำ SAR ตามประเด็นการพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้ว
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
2 ตุลาคม 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้