รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
คณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพาณิชยการ มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพาณิชยการขอขอบคุณครูแนะแนวที่ให้การต้อนรับ ในการแนะแนวในครั้งนี้ค่ะ
นางสาวสุนิสา หนูมา
ครูแนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพาณิชยการ
23 ธันวาคม 2563
ขออยคุณคณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพาณิชยการที่มาแนะแนวให้ความรู้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการศึกษาต่อของนักเรียนต่อไป
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 ธันวาคม 2563

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้