รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ร้อยตำรวจโทวิชา บุญสุวรรณ สายตรวจตำบลซับสมบูรณ์ ได้ออกมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา หมู่ 6 ตำบลซับสมบูรณ์ พบนางสาวกุลนันท์ คำแก้ว ให้การต้อนรับ และสอบถามเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงออกตรวจต่อไป
ร.ต.ท.วิชา บัวสุวรรณ
หัวหน้าสายตรวจตำบลซับสมบูรณ์
สถานีตำรวจภูธรพุเตย
26 ธันวาคม 2562
ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสายตรวจตำบลซับสมบูรณ์ สถานีตำรวจภูธรพุเตย ซึ่งเหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ
นางสาวกนกวรรณ พันธ์ใย
ครูธุรการ
21 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้