รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
คณะครูจากโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ขอขอบคุณครูแนะแนวที่ให้การต้อนรับ ในการแนะแนวในครั้งนี้ค่ะ
นายธีระ หล้าทน
ครู
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
17 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณทีมงานแนะแนวโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ที่มาแนะแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียน
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 2564

รับทราบ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้