รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยคณะพระธรรมฑูต อ.หนองไผ่ ได้มาอบรมนักเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์เป็นอย่างดี นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังคำอธิบายเป็นอย่างดี จึงเจริญพรไว้เพื่อทราบ
พระครูพัชรวรธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์
พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการอำเภอหนองไผ่
31 กรกฎาคม 2563
รับทราบ
นางสุจิรา วิไลลักษณ์
ครู
19 ตุลาคม 2563

รับรอง
นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้