รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางพัชรินทร์ สมศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วย นายภาสกร สุวรรณพงษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน นางสาวปรัชญษ วาดศรี เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ได้มาฉีดวัคซีน dt จำนวน 24 คน MM2 จำนวน 15 คน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสง่า ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นางพัชรินทร์ สมศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ตำบลพุขาม
30 มกราคม 2563
นักเรียน รับวัคซีนครบตามจำนวนที่ทางรพ.สต.ตำบลพุขามมาให้บริการ
นางสาวดวงแข ทองทับ
ครู
21 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้