รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง ได้ออกอนามัยโรงเรียน(ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรสจการมองเห็น ตรวจการได้ยิน ตรวจฟัน เจาะเลือดหาความเข้มข้นของเลือด ในการออกอนามัย โรงเรียนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนเป็นอย่างดี
นายเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง
11 ธันวาคม 2562
ทางโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ ขอขอบคุณคุณหมอเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล ที่มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ
นางสาวสุจิตรา ขันธะสุโข
ครูธุรการ
17 มกราคม 2563

ทราบ
นายเกษมศักดิ์ ชัยบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้