รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ข้าพเจ้า ดร.วรจักร์ มั่นคง อตีดผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สังกัด สพม.40 ขอชื่นชมการจัดระบบการบริหารงานของโรงเรียนบ้านบ่อไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกท่านจักร่วมแรงร่วมใจ พัฒนา ผลักดันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับมาจรฐาน ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน
ดร.วรจักร์ มั้นคง
ข้าราชการบำนาญ ผอ.รร.
สังกัด สพม. เขต 40
12 ธันวาคม 2562
ขอน้อมรับคำชี้แนะจากท่านมาดำเนินการพัฒนาโรงเรียนบ้านบ่อไทยต่อไป
นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563

ฝากชื่นชม และเป็นกำลังใจให้คณะครูทุกท่านด้วย
นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้