รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าและทีมงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ซับบอน ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 และทาฟลูออไรด์ในเด็กชั้นอนุบาล-ป.4 พร้อมให้คำแนะนำ ในการมาครั้งนี้ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ
นางสาวกิ่งกาน คุ้มสิ
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
รพ.สต.ซับบอน
29 ตุลาคม 2563
ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณทีมงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ซับบอน ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 และทาฟลูออไรด์ในเด็กชั้นอนุบาล-ป.4 ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
29 ตุลาคม 2563

ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้