รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนเมืองศรีเทพเเนะเเนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาคลัง ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยดีเเละให้โอกาศนำเสนอผลงานของโรงเรียนเมืองศรีเทพ
นางสมจิต กลิ่นโกสุม
ครูปฏิบัติการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
21 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้