รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้านายเฉลิมชัย พงษ์นุช และครอบครัว เจ้าของร้านแว่นตาลุงคำได้นำแว่นตา แว่นตาดำ มาตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตา แว่นตาดำให้แก่พระ ชาวบ้านและนักเรียน จำนวน 140 คน เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้ในชีวิตประจำชั้น ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นายเฉลิมชัย พงษ์นุช
เจ้าของกิจการ
ร้านแว่นตาลุงคำ
26 กรกฎาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้