รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ได้ออกสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมระดับชั้นอนุบาล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ได้รับความร่วมมือจากคณะครู - นักเรียน จากโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวจตุพร ดีถี
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง
4 มีนาคม 2563
ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ที่ได้ออกมาสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมระดับชั้นอนุบาล ในครั้งนี้ค่ะ
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้