รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายจิรภัทร ทองอร่าม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย เป็นกรรมการคุมสอบการอ่าน RT ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการคุมสอบครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
นายจิรภัทร ทองอร่าม
ครู
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
14 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณ คุณครูจิรภัทร ทองอร่าม พร้อมด้วย นางสาวจตุพร บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ที่เป็นกรรมการคุมสอบการอ่าน RT ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พร้อมทั้งให้การดูแลนักเรียนขณะสอบเป็นอย่างดี
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้