รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนอสงชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประเมินภายนอกรอบที่ 4 จากนายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ และนายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ผลจากการนิเทศฯ ปรากฏว่าโรงเรียนมีความพร้อม ตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนได้จัดทำ SAR ตามประเด็นพิจารณา ไว้เป็นที่เรียบร้อยดี
นายศักรภพ นิพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
24 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้